ผลงานของนักเรียน

ผลงานกระเป๋าของนักเรียน ผลงาน กระเป๋าหนัง ทุกชิ้น เป็นลิขสิทธิ์ของนักเรียนที่เป็นผู้ผลิต ทุกใบ
ทำขึ้นมาด้วยมือ 100%